Hoppa till huvudinnehåll

Ett Verktyg för Hållbarhetsbedömning

En EPD fungerar som ett kraftfullt verktyg för att erbjuda transparent och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Snarare än att enbart redogöra för dess innehåll, fokuserar EPD på hur produkten påverkar miljön från råmaterialutvinning till avfallshantering och återvinning.

För att skapa en EPD inleds processen med en Livscykelanalys (LCA) för materialen som används till produkten, där utsläpp och miljöpåverkan bedöms över hela dess livscykel. Resultaten från LCAn, vilket inkluderar information om klimatpåverkan och resursanvändning, integreras sedan i EPD:en. Detta genomförs i enlighet med standardiserade beräkningsregler kända som Product Category Rules (PCR), vilket möjliggör en jämförande analys mellan olika produkter.

Det är viktigt att notera att EPD inte automatiskt definierar en produkts miljömässiga överlägsenhet. Istället fungerar den som en referenspunkt för användare att bedöma och jämföra produkters miljöpåverkan. Även om både LCA och EPD följer ISO-standarder, kan förenklingar och antaganden påverka resultatet. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa begränsningar och inte enbart fokusera på exakta siffror.

Hur läser man en EPD?

Genom att granska materialdeklarationen i en EPD erhåller du en detaljerad översikt över vilka material som utgör produkten. Här kan du identifiera varje material och dess relativa vikt i produkten, samt andelen återvunnet material som används.

I exemplet från Pelican EPD:n framgår det att plastkomponenterna i produkten är tillverkade av 50% återvunnen plast och stålunderredet i stolen är tillverkat av 34% återvunnet stål. Vi kan också se att den innehåller Chemicals, i detta fall så betyder det Glasfiber. Denna information ger insikt i produkternas hållbarhetsprofil och möjliggör en bedömning av deras miljöpåverkan baserat på materialval och återvinningsgrad.

Här nedan finner du även information om förpackningsmaterialet som används för att förpacka produkten.

I EPD:n tillhandahåller vi även betydelsefull teknisk information som kan vara av värde för dig som konsument. Här kan du upptäcka detaljer såsom resultat från produkttester, dimensioner, vikt och eventuella certifieringar som produkten har erhållit. Denna tekniska information är avsedd att ge dig en fullständigare förståelse för produkten och dess egenskaper, vilket kan vara avgörande för att göra informerade val och säkerställa att produkten uppfyller dina specifika behov och krav.

Systemgränser

Vi delar upp den i tre viktiga faser för att förklara hur vår produkt påverkar miljön:
1. Cradle to Gate (A1-A3) – Cradle to Gate fokuserar på att analysera miljöpåverkan från tillverkningsprocessen av en produkt från dess "vagga" (cradle), det vill säga råvaruutvinning och materialproduktion, till "porten" (gate), vilket representerar färdig produkt innan den lämnar tillverkningsanläggningen. A1-A3-faserna täcker råvaruutvinning, materialproduktion och själva tillverkningsprocessen.

2. Cradle to Grave (A1-C4) – Här ser vi på hela produktens livscykel från när råmaterialen tas fram, användnings fasen och slutligen till hur produkten avyttras när den inte längre behövs. Detta steg inkluderar återvinning och slutlig demontering samt transport till avfallshantering.
Användnings fasen är beräknad på en 15 års period.

3. Cradle to Cradle (A1-D) – I detta spann är focus på att skapa en cirkulär ekonomi genom att återvinna eller återanvända delar från produkten för att skapa nya produkter eller material. Detta hjälper oss att minska avfall och främjar en hållbar användning av resurser.

 

Vi har också inkluderat de olika utförandena i EPD:n. På så sätt har vi en sammanställning av klimatberäkningarna för de återstående modellerna av produkten i samma dokument. Genom att inkludera dessa variationer kan vi ge en mer omfattad bild av klimatpåverkan och ge användarna möjlighet att jämföra olika utföranden för att göra välgrundade val med hänsyn till Miljön.

Ladda ner

Bläddra bland våra dokument här

Behöver du hjälp med att klimatkalkylera dina inköp?
kontakta oss